ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
Σειρά BSF - Φίλτρα Σίτας (Basket Strainer)

Τα φίλτρα σίτας - σειράς BSF χρησιμοποιούνται για την προστασία εξοπλισμού δικτύων (όπως αντλίες, βάνες κλπ.) από την παρουσία μεγάλου διαμετρήματος φερτών υλικών. Όλα τα φίλτρα έχουν ονομαστική πίεση 10 bar (κατόπιν ζήτησης 16 bar) και μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγάλο όγκο παροχής. Η εγκατάσταση του φίλτρου γίνεται ακολουθώντας την φορά του βέλους ροής που βρίσκεται στο σώμα του φίλτρου.

Το νερό εισέρχεται από την είσοδο, περνάει στο στοιχείο σίτας στο εσωτερικό του φίλτρου, φιλτράρεται και εξέρχεται από την έξοδο. Το φίλτρο καθαρίζεται χειροκίνητα, αποσυναρμολογώντας το καπάκι και αφαιρώντας το στοιχείο της σίτας. Ο καθαρισμός του στοιχείου σίτας πρέπει να γίνεται πάντα όταν η διαφορά πίεσης εισόδου-εξόδου (ΔP) είναι κατά 0,5 bar μεγαλύτερη από την διαφορά πίεσης όταν το στοιχείο της σίτας είναι καθαρό.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΧΕΔΙΑ
ΑΡΧΕΙΑ