ΑΡΔΕΥΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ
Πλοήγηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η «DROP – Ν.ΚΙΟΣΙΔΗΣ» δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και εμπορία συστημάτων άρδευσης και αρδευτικών φίλτρων νερού.  

Βασική αρχή και δέσμευση της «DROP – Ν.ΚΙΟΣΙΔΗΣ» αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που:

  • να καλύπτουν πλήρως όλες τις απαιτήσεις των πελατών της, έγκαιρα, με ακρίβεια και συνέπεια,
  • να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις για ασφάλεια και
  • να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία.

Στην προσπάθειά της αυτή, η εταιρεία δεσμεύεται να επιδεικνύει σεβασμό για την υγεία και ασφάλεια των στελεχών της και να σέβεται τον περιβάλλοντα χώρο και το κοινωνικό σύνολο.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «DROP – Ν.ΚΙΟΣΙΔΗΣ»

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008. Το Σ.Δ.Π  εφαρμόζεται σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα και την ασφάλεια  των προϊόντων και την ικανοποίηση των πελατών της.
  • Δεσμεύεται να εξασφαλίζει ότι το ΣΔΠ είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό, τόσο στο παρόν, αλλά και στο μέλλον.
  • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή / και Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους (τεχνογνωσία, εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό) για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας. Τηρεί τις προϋποθέσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών και των συνεργατών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων, υπηρεσιών, η ασφάλεια του προσωπικού, και η συνεχής καταλληλότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η  συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών της και του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της «DROP – Ν.ΚΙΟΣΙΔΗΣ» και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων της

Η «DROP – Ν.ΚΙΟΣΙΔΗΣ», υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.